เข้าใช้งานระบบ
Username Password *Pin number หรือ วันเดือนปีเกิด เช่น 01022534

โปรแกรมควบคุมคอมพิวเตอร์
Anydesk | Teamviewer