เข้าใช้งานระบบ
Username Password *Pin number หรือ วันเดือนปีเกิด เช่น 01022534

โปรแกรมควบคุมคอมพิวเตอร์
Anydesk | Teamviewer
พัฒนาโดย. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ แจ้งปัญหาติดต่อ (ปฐมฤฏษ์ บัวแก้ว) โทร. 1951